Algemene Voorwaarden & Condities

Onderstaande voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op alle in behandeling zijnde opdrachten bij en gedane opdrachten door TemoCon Executive Search. De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en de door TemoCon gehanteerde tarieven. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden hanteert is de toepassing daarvan uitgesloten indien en voorzover die voorwaarden met de onderhavige algemene voorwaarden en condities in strijd zijn. Afwijkende voorwaarden en/of tarieven zullen altijd schriftelijk door TemoCon bevestigd worden. Wil de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd zijn dan wordt verwacht dat een opdracht niet in competitie met andere bureaus behoeft te worden uitgevoerd. Een opdracht wordt derhalve exclusief aan TemoCon verstrekt.

Opdracht bevestiging

Opdrachten worden schriftelijk bevestigd. Van deze opdrachtbevestiging maken onlosmakelijk deel uit de Voorwaarden en Condities de dato februari 1997. Deze zijn als bijlage aan de opdrachtbevestiging gehecht. De inhoud van de Voorwaarden en Condities is partijen bekend. De opdrachtgever heeft of zal hiervan een exemplaar ontvangen. De opdrachtgever wordt geacht de inhoud van de opdrachtbevestiging te hebben geaccepteerd indien hij deze gedurende zeven werkdagen na de dag van verzending zonder protest heeft behouden. Tussentijdse wijzigingen van de inhoud van een opdracht worden beschouwd als een nieuwe opdracht welke afzonderlijk door TemoCon door middel van een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever wordt bevestigd

Search naar kandidaten

De activiteiten zullen eerst gestaakt worden wanneer de juiste persoon is gevonden (resultaat verplichting). Na opdrachtbevestiging en vaststelling van het kandidaat-profiel kan reeds binnen enkele weken een inventarisatie van mogelijke kandidaten worden voorgelegd; deze worden met de opdrachtgever besproken. Naar verwachting geschikte kandidaten krijgen vervolgens de propositie voorgelegd. Met geïnteresseerden zal TemoCon een eerste oriënterend gesprek voeren. Na deze gesprekken bepaalt TemoCon het potentieel aan geschikte kandidaten; een presentatie aan de opdrachtgever wordt opgemaakt. Vervolgens presenteert TemoCon de naar haar oordeel meest geschikte kandidaten bij de opdrachtgever en licht deze presentatie toe..

De opdrachtgever bepaalt met welke van de voorgelegde kandidaten vervolgens een tweede (oriënterend) gesprek op het bedrijf zal plaatsvinden. Overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever zal de procedure met één of meerdere kandidaten worden vervolgd; een psychologische test en/of assessment kan hier -op verzoek van de opdrachtgever- deel van uitmaken. De kosten van een psychologische test en/of assessment (uit te voeren door een extern bureau) zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kan er voor kiezen direct met dit bureau af te rekenen of dit via ons bureau te laten lopen.

Garantie/Nazorg

Gedurende 6 maanden zal zowel met de geplaatste kandidaat, als met de opdrachtgever (of een functionaris door deze aan te wijzen) overleg gevoerd worden over de wederzijdse samenwerking. Mocht deze samenwerking binnen deze periode (*) worden ontbonden als gevolg van redenen buiten de controle van de opdrachtgever, dan zal TemoCon op verzoek van de opdrachtgever de opdracht opnieuw uitvoeren tegen 1/3 van het eerder vastgestelde honorarium voor die opdracht, op voorwaarde dat dit geheel is voldaan. 

(*) Bij aanstelling voor onbepaalde tijd.

Honorarium

Executive Search
De beloning voor een Executive Search procedure is opgebouwd uit een percentage van het eerste jaarinkomen (**) met een minimum wat vooraf met de opdrachtgever overeen wordt gekomen. Bij opdrachtverstrekking wordt in overleg een jaarinkomen geschat hetgeen als basis dient voor de eerste declaratie. Deze declaratie dient ter dekking van de opstart kosten. Bij afronding van de opdracht wordt de definitieve afrekening bepaald op basis van het dan bekende jaarinkomen van de aangestelde kandidaat. Deze declaratie methodiek noemen wij ” No cure – No profit”.

(**) Een bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en eventuele andere gegarandeerde inkomensbestanddelen als bijvoorbeeld 13de en 14de maanduitkeringen en gratificatie- of winstdeling regelingen.

Overige kosten

Reis- en/of verblijfkosten van sollicitanten, indien die bij TemoCon gedeclareerd worden, zijn -na overleg- voor rekening van de opdrachtgever.

Overige bepalingen

TemoCon, c.q. personen welke voor of namens TemoCon werkzaam zijn, heeft/hebben geen verplichtingen ten opzichte van kandidaten, anders dan een (tussentijdse) accurate verslaggeving met betrekking tot de opdracht.

Door van de diensten van TemoCon gebruik te maken, geeft opdrachtgever te kennen zich met de werkmethoden, voorwaarden en condities akkoord te verklaren. Reclames welke binnen tien dagen schriftelijk moeten zijn ingediend, ontheffen de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling.

Geschillen van inzicht over het al dan niet geschikt achten van kandidaten, door ons beoordeeld en/of aanbevolen en/of door onze bemiddeling door de opdrachtgever in vaste of tijdelijke dienst genomen, over hun capaciteiten, kundigheden, antecedenten of wijze waarop betrokkenen hun taak uitvoeren, kunnen voor de opdrachtgever geen grond vormen om TemoCon aansprakelijk te stellen. De hier genoemde aansprakelijkheid geldt zowel in als buiten het contract.

In gevallen waarin TemoCon procedures tegen de opdrachtgever aanspant om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte of te maken kosten, zowel in als buiten rechte -met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechtelijke beslissing door de opdrachtgever te betalen proceskosten- aan TemoCon te voldoen.

Overmacht in de zin van de wet ontslaat ons van onze verplichtingen. Indien overmacht tot vertraging leidt, zal de opdrachtgever deze vertraging moeten gedogen zonder claimrecht.

De door TemoCon verrichtte inspanningen bij het vinden van de juiste kandidaten kunnen ertoe leiden dat personen zich rechtstreeks bij de opdrachtgever melden zonder dat TemoCon hier kennis van heeft. In het belang van de procedure en om te kunnen komen tot een juiste vergelijking van kandidaten, beschouwt TemoCon het onderdeel van de overeenkomst dat deze personen naar TemoCon worden verwezen c.q. dat hun gegevens TemoCon ter beschikking worden gesteld, zodat zij door TemoCon in de procedure kunnen worden opgenomen.

Het bovenstaande is slechts bedoeld ter informatie en is niet volledig! Derhalve mag hieraan geen enkel recht verbonden worden. Alleen formele Algemene Voorwaarden & Condities, onlosmakelijk verbonden aan een opdrachtbevestiging, zijn rechtsgeldig!