Juridische mededelingen

 Algemeen

Waar verwezen wordt naar “TemoCon” wordt bedoeld TemoCon Executive Search, tenzij anders wordt vermeld. Toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de in deze mededeling genoemde voorwaarden. TemoCon Executive Search behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsmede deze site te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Op deze voorwaarden en deze site is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Intellectueel Eigendom

Auteursrechten © 1990 TemoCon Executive Search. Alle rechten voorbehouden. Alles wat op deze site voorkomt wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij TemoCon Executive Search, tenzij anders wordt vermeld.

 Gebruik

Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden deze site of onderdelen daarvan te verveelvoudigen, door te sturen, te distribueren, te wijzigen, te verkopen, te publiceren, uit te zenden, permanent op te slaan of te laten circuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TemoCon Executive Search.

 Aansprakelijkheid

Hoewel TemoCon Executive Search de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site is gekoppeld. TemoCon Executive Search is voorts niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade ontstaan door virussen of ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van de inhoud van deze site, door gebruik van de site zelf of door gebruik van de aan deze site gekoppelde sites.

 Privacy beleid

Persoonlijke gegevens die u ons doet toekomen, bijvoorbeeld om per e-mail informatie in te winnen, zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. TemoCon Executive Search is overigens niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de sites van derden die mogelijk aan deze site zijn gekoppeld.

 Gegevensuitwisseling

Interactieve uitwisseling van niet-persoonlijke gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, etc, die u via deze site of via gekoppelde sites of op enig andere wijze aan ons doet toekomen, stellen wij zeer op prijs en uiteraard zullen wij hier uiterst zorgvuldig en discreet mee omgaan. Wel zullen deze gegevens eigendom worden en blijven van TemoCon Executive Search. Aan deze informatie zullen geen gebruiksbeperkingen verbonden zijn van welke aard ook. Bovendien is TemoCon Executive Search niet gehouden voor deze informatie een vergoeding te verstrekken.

 Links met andere sites

Wij willen graag de bezoekers van onze sites een zo ruim mogelijk beeld geven van de informatie op Internet, die niet beperkt is tot deze site. U zult daarom op deze site links naar sites van derden aantreffen, die wellicht nuttige informatie kunnen bevatten. Wij zijn echter voor de inhoud van deze sites niet verantwoordelijk en kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Linken naar deze site is toegestaan, mits dit in overeenstemming is met beginselen van eerlijke handel en algemene fatsoensnormen. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde maatregelen te nemen tegen het linken naar deze sites, indien wij de mening zijn toegedaan dat de betreffende link onze reputatie schaadt of anderszins nadeel toebrengt aan TemoCon Executive Search.