Privacy Statement

TemoCon Executive Search verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

TemoCon Executive Search verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten: het vinden van kandidaten voor vacatures. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële en actuele kandidaten voor een functie en van zakelijke relaties bij TemoCon Executive Search betreffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv, e-mails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies, salarisgegevens en door consultants gemaakte gespreksverslagen van interviews.

TemoCon Executive Search kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • om kandidaten te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • om kandidaten te informeren over actuele posities,
  • om kandidaten nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen,
  • om kandidaten te feliciteren met een nieuwe functie,
  • om kandidaten te raadplegen vanwege hun specifieke kennis,
  • om relaties met kandidaten te onderhouden,
  • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden.

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met de Directeur Wim F. Berserik, info@temocon.nl telefoon 0631918174

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een kandidaat zich inschrijft bij TemoCon Executive Search is dat de start van een, over het algemeen, langdurige relatie. Kandidaten wisselen niet ieder jaar van baan, wat er voor zorgt dat Persoonsgegevens langere tijd beschikbaar zullen moeten zijn.

TemoCon Executive Search gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze Persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek van betrokkene komt om de Persoonsgegevens te wissen of wanneer TemoCon Executive Search besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen. Van het wissen van Persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van of mensen geassocieerd met TemoCon Executive Search dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

TemoCon Executive Search maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die het verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-) ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of veranderd zijn, zal TemoCon Executive Search deze, op verzoek, corrigeren.

Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door TemoCon Executive Search uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun Persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

Wijzigingsclausule

TemoCon Executive Search behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen in overeenstemming met AVG.